Хиуаре Базар е село, което е постигнало успех чрез инвестиране в местната екология за икономическо благосъстояние. Селото следва интегриран модел на развитие с опазване на водата като негово ядро. То спечели Националната награда за вода за усилията си за опазване на водата и повишаване на нивата на производителност на селата.

Селото е изключително, защото:

  • Той използва водата като основа на развитието си,
  • Движи се от общността,
  • Планирането на ресурсите на ниво село е безупречно,
  • Използва правителствени програми, но общността се ръководи от местен водач и
  • Обмисля бъдещите си планове, за да направи инициативата устойчива.

Този казус разглежда ключовете за успеха на Хиуаре Базар с оглед идентифициране на потенциала за репликация в региона и страната.

Предистория: недостиг на вода в Ахмеднагар, Махаращра

В област Ахмеднагар в щата Махаращра, село Хиуаре Базар се намира на около 17 км западно от град Ахмеднагар (виж фиг. 1). Областта е най-голямата в щата и показва контрастни условия на живота в нея. Северната част на областта е просперираща с отглеждане на захарна тръстика и голям брой кооперативни захарни фабрики. Тази част се напоява с помощта на канали и е икономически по-добре организирана, докато южната половина на областта се отличава с дъждовно земеделие (земеделие, което разчита на дъждовете за напояване) и ограничена селскостопанска дейност. Това води до масова миграция на хора за работа в други части на областта, както и извън нея.

Фиг. 1. Махаращра, Ахмеднагар и Хиуаре Базар

Областта се намира в платото на Махаращра, със смесица от равнинна земеделска земя и хълмист терен. През повечето сезони хълмовете са голи и сухи. Фермерите вършат работата си главно с подпочвените води и поради тази причина, нивата им намаляват. Валежите са променливи и сушата е често срещана. Дори в годините, когато дъждовете са изобилни, водата е била оскъдна. Средните валежи са около 400-500 мм, но честият им недостиг е това, което пречупва „гръбнака“ на областта – имало е три последователни години на суша от 2001 до 2003 г. Освен това теренът в областта е хълмист и има разпространени в района скални джобове, които са твърди и не пропускат валежи, което затруднява достъпа до подземни води.

Режимът на правата на собственост в района, както и в голяма част от останалата част от страната, насърчава свръхдобива на вода. Подземните води като ресурс принадлежат на всеки, който притежава парчето земя, откъдето се черпи водата. Тя като ресурс е „безплатна“, тъй като тогавашният режим не изисква никакъв контрол върху използването ѝ. В същото време въпросът за подхранването на подпочвените води е оставен на природата и обикновено не се възприема като необходим за управление от хората. Поради това провинцията е „перфорирана“ с ръчни помпи, тръбни и сондажни кладенци, за да утоли жаждата на хората и селското стопанство. Статистиката показва, че 80-90% от напояваните площи в страната все още се захранват от подпочвените води. В допълнение, 80% от доставките на питейна вода в страната също се доставят от подземни водни ресурси. Това означава, че масовото използване без установяване на презареждането на ресурса е довело до недостиг на вода в цялата страна.

Отговорът на държавата на недостига на вода е разнообразен, с инвестиции в програми за презареждане като схеми за развитие на водосбори и дори схеми за създаване на работни места за финансиране на събирането на дъждовна вода в селата. Схемата за гарантиране на заетостта (СЗГ) на Махаращра e една такава схема, въведена, за да осигури облекчение по време на суша в началото на 70-те години. Тази схема предлага на всеки селски жител 100 дни платен труд годишно за работа по дейности за развитие на селските райони. През 1972 г., когато държавата е била засегната от опустошаваща суша и масова миграция, тя e приложила тази схема, по която професионалистите, работещи в градовете, са плащали за работа в селата. Тази заетост е била гарантирана от закона, което означава, че е давала права и поставяла праг на бедността. Тъй като работата е била достъпна на местно ниво, хората не е трябвало да бягат в градовете. Това по-късно формира основата за Националната схема за гарантиране на заетостта в селските райони, въведена в цялата страна през 2006 г. Тази схема се фокусира конкретно върху събирането на вода. Идеята отново е да се създадат работни места за хората на местно ниво, така че да се намали бедстващата миграция и също така да се осигури тяхното дългосрочно бъдеще в търговията.

Фиг. 2. Взаимовръзка между падналите валежи и парите похарчени към схемата за фарантиране на заетостта

В ретроспекция, в област Ахмеднагар има видима взаимовръзка между интензивността на сушата и държавните разходи по СЗГ за работа по водосбора и опазване на почвата (вж. фиг. 2). През 2003-04 г., критичната година на суша, разходите са се изстреляли до почти 1060 милиона рупии (при тогавашен обмен от около 60 рупии за евро) – голяма сума, от общо 3380 милиона рупии, изразходвани между 1995-96 и 2006-07. Тези 1060 милиона рупии са отишли за направата на 201 езера във ферми, изграждане на 20 000 ха непрекъснати контурни изкопи, други 3400 ха – за ограждане на отделения и изграждане на над 1000 структури, подобни на язовирни стени, в различни потоци и дренажи за подобряване на събирането на вода. За този период в областта са изградени над 70 000 водосборни съоръжения. В допълнение са обработени, чрез изкопаване на канали и полеви насипи, други 190 000 ха. От площта на областта от малко над 1,7 милиона ха, приблизително 11% са третирани за опазване на почвата. „В тези години на недостиг използвахме средства, за да планираме помощ срещу сушата“, казва Викас Патил, директор на областния отдел по земеделие.

Фиг. 3. От хребета към долината

Въздействието е осезаемо, твърдят служители, цитирайки три показателя. Първо, има драстичен спад в търсенето на работа през последните няколко години със средни и високи валежи. През 2006 г. областта е похарчила едва 70 милиона рупии за изграждане на водни съоръжения. „Никой не е готов да работи по нашите програми за публична заетост. Това е така, защото селското стопанство процъфтява, а работната ръка е малко“, казва Утам Рао Карпе, главен изпълнителен директор на областната Zilla Parishad (Агенция за развитие на селските райони, АРСР). През тази година, казва той, близо 500 милиона рупии от средствата за опазване на почвата и водата са останали неизразходвани. Поглед към статистиката за търсенето на работа показва, че от април-декември 2007 г. Само 7000 домакинства са поискали работа, в сравнение с около 30 000, които са го направили през 2006-07 г. съгласно Националния закон за гарантиране на заетостта в селските райони (НЗГСРЗ). С подобрения резерв на вода, хората предпочитат да работят на собствените си ниви. Допълнителен ефект се усеща върху заплатите в района. Средните заплати в областта са се повишили от 40 рупии до средно повече от 70 рупии (държавните данни са взети от уебсайта nrega.nic.in). С възраждането на селското стопанство възможностите за работа в селото, както и други възможности за заетост в дребната промишленост, са се увеличили.

Второ, обработваемата площ се е увеличила, фермерите са преминали към търговски култури и добивите са се повишили. „Селското стопанство стана продуктивно и доходоносно“, казва Карпе. Най-добрият показател е фактът, че преди по време на суша имаше отчаян недостиг на фураж и фермерите предпочитаха да не продават захарна тръстика, а да я използват за фураж, докато сега в областта има излишък от захарна тръстика, според служители.

Трето, и ключово, е подобряването на подземните води в областта поради опазването на почвата и водата. В областта се напояват около 20% от 1,2 млн. ха обработваема земя и по-голямата част (75% или 180 хил. ха) са добре напоявани. Фермерите използват изкопани кладенци, които черпят плитките водоносни хоризонти, и все по-дълбоки и по-дълбоки тръбни кладенци за култивиране. Областните служби за подпочвени води наблюдават 200 кладенеца, за да проверят нивото на водата. Техните данни показват средно 5-метрово покачване на водните нива между пиковия период на засушаване от 2003 г. до 2007 г. и сега. Анализът на отделни кладенци в различни водосбори потвърждава тази тенденция. Отделът за подпочвени води декларира, че наличие на по-малко количество от средните валежи вече не е проблем в района. Дори при по-малко валежи е вероятно структурите за събиране на вода да задържат вода и следователно да имат стабилизиращ ефект върху нивото на подземните води.

Едно от ключовите предизвикателства в бъдещето ще бъде подобряването на производителността с помощта на техники за минимизиране на използването на вода и промяна на моделите на отглеждане на култури. „Областната администрация насърчава капковото напояване, за да се противопостави на нарастващото използване на сондажни кладенци“, казва Патил. Техниките за капково напояване, използвани в провинцията, са нискоенергийни системи, които спестяват до 70% от разходите за енергия в сравнение със системите за напояване при наводнения. Друго голямо предизвикателство, казват служители, е да се защитят водосборите – предимно земи на лесничейството. „Досега работихме главно в зоната за съхранение и зоната за възобновяване, а не в горните части на водосбора“, казва Аджай Карве, заместник-директор на отдела за подземни води на района. „Следващата фаза трябва да се съсредоточи върху оттичането или хълмовете“, предлага Карве. Това ще гарантира, че районът е устойчив на суша. Посланието от Ахмеднагар е ясно: ако можем да създадем производствени активи, тогава намаляването на сушата може да се превърне в устойчивост на сушата.

Хиуаре Базар и неговите хора

Село Хиуаре Базар е доста представително за несигурните условия в района, но се откроява като образец за успешно управление на ресурсите на общността. Разпростира се на площ от 976 ха, като 70 ха са залесени, 860 ха са частни и 8,5 ха са земи на панчаят. Общността е повече или по-малко хомогенна, като по-голямата част от населението принадлежи към висшата каста на маратите и само две семейства от регистрираната каста в селото. Селското стопанство е основата на местната икономика заедно с животновъдството. Преди дейностите по опазване на водата, в селото е имало ширеща се бедност и дребни индустрии, като производство на тухли и магазини за алкохол, които осейвали пейзажа. Индустрията за производство на тухли използва най-плодородния горен слой на почвата, за да направи тухли, оставяйки големи участъци безплодни и безполезни. И като капак на всичко, производството на тухли консумира голямо количество вода, увеличавайки вече съществуващия недостиг.

Поради капризите на сезона на мусоните селското стопанство е лошо и има широкомащабна емиграция. По своята същност, мусонът е силно непостоянен и тъй като селото получава оскъдни 400 мм валежи в години с незасушаващи мусони, водата винаги е била оскъдна. През 70-те години на миналия век селото, известно със своите непримирими борци „Hind-Kesari“, загуби решаваща „битка“ за водните ресурси и се плъзна към екологичната деградация с обезлесяване в околните хълмове и водосборните райони на селото. По време на мусоните водата, изтичаща от хълмовете, изглеждаше ярко кафява, казва Чатар, родом от селото. „Голите хълмове шокираха старейшините в селото. Същите хълмове някога са били дом на жасмин самбак и овощни дървета“, спомня си Арджун Павар, сарпанч на селото от 1975 до 1980 г. Това направи сушата хронична и остра, тъй като дори леко отклонение във валежите би довело до сериозен провал на реколтата. Селото бива изправено пред остра водна криза и тежка деградация на земята, в резултат на което традиционните системи за съхранение на вода в селото се превръщат в руини.

До началото на 80-те години на миналия век около 50% от населението е напуснало селото, поради суша и постоянна липса на реколта. През 1989-90 г. под 12% от обработваемата земя е била обработвана. Кладенците на селото са имали вода само през дъждовния сезон. През 1972 г., когато недостигът на вода удря щата, е изграден язовир за филтриране със средства от СЗГ. Селото започва да прави, пие и продава селски алкохол. Онези, които остават, допълнително разчистват намаляващата гора, за да оцелеят. Това допълнително влоши икономиката на селото. Семействата започват да се изместват, първо сезонно, а след това и за постоянно в големи градове като Пуна и Мумбай. „Дори държавните служители се преместиха и скоро Хиуаре Базар се превърна в място на заточение за тях“, спомня си Марути Танге, 56-годишен местен фермер. Шанкунтла Пандуранг Самболе, 50-годишна жителка, си спомня дните, когато в селото не е имало вода. „Изоставих земеделието на моите седем акра земя в началото на 90-те години на миналия век и станах селскостопански работник във ферма на голям хазяин, като печелех 40 рупии на ден“.

Съпоставянето на миналото с настоящето е вдъхновяващо. От 216-те семейства в селото 25% са милионери, които печелят повече от милион рупии годишно само от земеделие и млекопроизводство. Средно всеки жител на селото печели два пъти повече от средното за 10% от останалите хора с най-добри доходи в селските райони. През последните 15 години средният доход се е умножил по 20. „Гората тук е добре запазена, полята са зелени и жителите щастливи“. Шанкунтла е закупила допълнителни четири акра земя и отглежда домати и лук. Днес тя печели около 100 рупии на ден само от продажба на зеленчуци.

Фиг. 4. Попатрао Павар

Как селото измисли такова икономическо чудо? Това бе постигнато използване на пари от СЗГ за възстановяване на екологията на селото: земята и водата, които поддържат близо 90% от жителите. Кризата бе превърната във възможност, като бяха насочени правителствените пари от сушата в създаването на продуктивни селски активи като структури за опазване на водата и залесяване, за възстановяване на екологията на селото. „Да живееш в зона с дъждовна сянка с по-малко от 400 мм валежи годишно има своите благословии, само когато знаеш как да управляваш водата“, казва Попатрао Павар, сарпанч от Хиуаре Базар. Посланието на селото се крие във важността на средствата, както и на целите. Историята на селото е в контраст с нормата, при която селата, които получават пари по СЗГ, обикновено следват каквото им се каже от правителството или изпълнителната агенция. Няма организирани усилия от страна на селяните да се съобразят с изискванията и да действат по съответния начин. Това е мястото, където Хиуаре отбелязва точки.

Началото на историята на успеха

През 80-те години на миналия век младежите от Хиуаре Базар започнаха да мислят за коригиране на ужасния сценарий, пред който са изправени. Изборите за местни панчаяти през 1989 г. са добър повод за това. В търсене на кандидат, който да бъде приемлив за всички фракции, селските младежи се насочват към Павар, който печели без съпротива. Оттук селото среща съдбата си. Вдъхновен от социалната активистка Анна Хазаре, Павар се заема с дейности за опазване на водата година след година.

Анна Хазаре е гандист, който пише историята на успеха за своето село Ралеган Сидхи, на 40 км от Хиуаре Базар. Той също вдъхновява хората си да се обединят, за да третират земята така, че да овладеят дъждовната вода и да въведат социални правила за управление на природните ресурси. Неговият модел на развитие, използващ водата като ядро и произтичащият успех на Ралегаон, е вдъхновение не само за Хиуаре Базар, но и за голям брой други села в цялата страна. Дори правителствени програми са вдъхновени от успеха да се изтъкне отново развитието на водосбора като начин за цялостно управление на природните ресурси.

Областта беше включена в Програмата за съвместно управление на горите (СУГ) през 1992 г. Самата програма СУГ е създадена през 1988 г., след като е приет закон от централното правителство за включване на общностите в опазването на горските ресурси, главно за селските гори. През 1993 г. отделът за социално горско стопанство на областта достига Хиуаре и привлича Павар на своя страна, за да регенерира напълно деградиралите 70 ха селски гори и каптажите на селските кладенци. С дарения от местен труд панчаят построява 40 000 контурни изкопи около хълмовете, за да запази дъждовната вода и да презареди подпочвените води. Жителите предприемат мащабни дейности за плантацията и възстановяването на горите. Непосредствено след мусоните много кладенци в селото събраха достатъчно вода, за да увеличат площта за напояване от 20 ха на 70 ха през 1993 г. „Селото едва започваше да получава малко живот обратно във вените си“, спомня си Павар.

Постижението на Хиуаре Базар по програмата СУГ е специално, тъй като се брои сред малкото успешни случаи на СУГ в Индия. СУГ като програма не успя да грабне въображението на хората главно поради неясни права на собственост и слаб институционален капацитет. Следователно, за да бъде успешна всяка програма, е необходим ясен режим на правата на собственост, независимо дали определя общински или индивидуални права, силна институционална подкрепа, както и силно и далновидно ръководство.

През 1994 г. жителите, заедно с Грам Сабха (селски съвет), се обърнаха към дванайсет различни агенции, за да извършат водосборни дейности в рамките на СЗГ на държавата. Селото подготви свой собствен петгодишен план за 1995-2000 г., който наблягаше на местното екологично възстановяване. След това изпълнението на петгодишния план стана цел на СЗГ, която иначе беше програма за заетост срещу заплащане. Това трябваше да гарантира, че всички отдели, изпълняващи проекти в селото, ще имат общ и интегриран работен план. Работата започна през 1995 г. с изграждане на контурни изкопи през селските хълмове и засаждане на дървета за спиране на оттока.

Едновременно с това през 1994 г. правителството на Махаращра постави Хиуаре Базар под ръководството на Адарш Гаон Йоджана (АГЙ), схема за възпроизвеждане на историята на успеха на Ралеган Сидхи. Програмата АГЙ се основава на пет принципа:

  • забрана за сечене на дървета,
  • забрана за свободна паша,
  • забрана за алкохол,
  • семейно планиране и
  • принос на селски труд за дейности за развитие.

Първата работа, с която се зае АГЙ, беше засаждането на дървета в горите и хората бяха убедени да спрат па̀шата в тези земи.

Па̀шата представлява втората най-важна част от селско-пастирския живот, като всяко домакинство притежава добитък. Традиционно общата земя в селото се удвоява и като пасища. За да бъде ефективно развитието на водосбора, тази дейност трябва да бъде спряна, за да се даде възможност на пасището да се регенерира. В Хиуаре Базар, преди въвеждането на правилата на АГЙ, много хора притежаваха повече кози, отколкото крави. Козите ядат растения, като ги издърпват, причинявайки разхлабване на почвата и оставяйки по-малко място за растенията/тревите да израснат отново. Имайки това предвид, селото бавно разпродаде всичките си кози в полза на крави.

Всички средства на селото бяха инвестирани в развитие на петгодишния план за опазване на водата – възстановяване на подпочвените води, както и създаване на повърхностни системи за съхранение. Беше поставен надежден „капан“ за улавяне на дъждовната вода. 70-те хектара гора помогнаха за третирането на водосборните басейни за повечето кладенци, 414 ха контурни насипи спряха оттичането и спасиха стопанствата от затлачване, а около 660 съоръжения за събиране на вода от различен тип улавяха дъждовната вода. Общо 420 000 рупии бяха изразходвани от щатското правителство за СЗГ в селото. При третиране на 1000 хектара земя разходите за третиране на земя на хектар бяха 4000 рупии. Но ползите от разходите по отношение на увеличените доходи на жителите на селото са феноменални.

Селото днес е самостоятелно, извличайки ползи от инвестициите, които е направило в опазването на водата и в устойчивостта на суша на селото. „Малкото валежи, които получава, се улавят и съхраняват в почвата“, казва Дийпак Танге, който участва доброволно в работата по водосбора в селото. Икономическата полза от опазването на водата сега се е превърнала в просперитет за селото. Броят на кладенците се е увеличил от 97 на 217. Напояваната земя е нараснала от 120 ха през 1999 г. на 260 ха през 2006 г. (виж таблица 1).

Интензивно отглеждане на култури
Хиуаре Базар получава повече от земите си с течение на времето
Земеизползване 1996-97 1998-99 2002-03
Неколкократно използвана площ за насаждения (хектари) 821 1007 1125
Еднокранто използвана площ за насаждения (хектари) 723 730 748
Площ с повече от едно насаждение (хектари) 99 276 377
Интензивност на отглеждане 1140 1380 1500

Таблица 1. Интензивно отглеждане на култури в Хиуаре Базар

Благодарение на водосборните работи, производството на трева се е повишило от 100 тона през 2000 г. на 6000 тона през 2004 г. Сакубай Пандуранг Танге, 70-годишна жителка, която е косила трева през последните 25 години, си спомня времето, когато недостигът на трева се е увеличил поради прекомерната паша. „Усилията, положени от хората от селото за опазване на почвата и водата, създадоха излишък за нас днес“, казва Сакубай. Всяка сутрин от 7 до 10 сутринта в продължение на три месеца, започвайки в Душехра (около месец октомври), се провежда процесът по косене на трева. Близо 80 души от селото идват в горския масив да събират тревата. Сума от 100 рупии на сърп бива депозирана в Комитета за развитие на селото, казва Сакубай. Нейният син, Самбаджи Танге, 28-годишен фермер, който я придружава всеки ден да събира трева, гордо заявява: „Жителите на близкото село Бурве Патар идват тук, за да събират трева и се стремят да бъдат като Хиуаре Базар“. Хората от селото разбират стойността на тревата и затова храненето на добитък с окосена трева се насърчава в цялото село. В случай на нарушения Комитетът за развитие на селото налага глоби.

Селото полага усилия да разпредели справедливо нарастващото богатство. Бедните или безимотните, които са били лишени от обичайните си права върху пасища, могат да закупят права за косене на трева от панчаята. Увеличаването на нивото на подземните води и въведените правила за защита на водосбора са от полза за всеки, като с това се осигурява по-голяма наличност на вода и повече възможности за заетост за безимотните в селото. Няма семейство в селото, което да се чувства изключено от ползите, произтичащи от въведения режим на управление на ресурсите. Освен това схемите за безимотните и изостаналите касти (макар и малко в Хиуаре Базар) се прилагат добре от панчаята. Селският управителен орган също помага на хората парично, ако е необходимо.

Според проучване на домакинствата, проведено през 1995 г., 168 семейства от 180 са били под прага на бедността (ППБ). Броят на семействата под прага на бедността се е свил до 53 в проучването, проведено през 1998 г. Сега има само три семейства от общо 216, които са под прага на бедността в Хиуаре Базар. „Има невероятно 73%-но намаление на бедността. Това се дължи на печалбите, спечелени от млечните продукти и отглеждането на търговските култури“, казва Попат Павар.

Определение за местно богатство

Хиуаре Базар е поставил много висок стандарт за себе си по отношение на определянето на богатството. Селото е разработило свой собствен набор от ППБ индикатори за селото, който включва достъп до две хранения на ден, записване на училище на минимум две деца в домакинство и разходи за здравеопазване. Според Павар границата на бедност в селото е определена на 10 000 рупии годишно – необходимото ниво на разходи и за трите позиции. Това е около два и половина пъти повече от официалния праг на бедност в селските райони на Индия, който възлиза на 4380 рупии на година. Въпреки този висок показател, броят на семействата ППБ е незначителен. Друг показател за просперитета на селото е, че селото вече няма търсене на работи по НЗГСРЗ след замяната му със СЗГ.

Институционална среда

Силната и дейна институционална структура на Хиуаре Базар е улеснение инициативите. Селският съвет стана възловата институция, решаваща всичко – от идентифициране на мястото за структура за събиране на вода до споделяне на вода и видове култури, които да бъдат взети с консенсус. Негов изпълнител става селското доброволческо дружество.

Селото не приема обрата с лека ръка. Селският съвет продължава да прави разумно планиране, така че генерираното екологично богатство да не отиде на вятъра. Най-голямата му иновация е водният бюджет, който прави годишно. Вторият петгодишен план на селото (2000-2005 г.) се фокусира върху устойчивото използване на регенерираното богатство. Като част от него всяка година селото прави равносметка на наличността си на вода и диктува модели на отглеждане на културите според наличността на вода. Няма нарушения. Селото назначава двама младежи всяка година, които да поемат дейността по бдителност и да разглеждат възможни нарушения или други проблеми и да ги доведат до знанието на селския съвет. Системата е станала ефективна в самоуправлението, тъй като всеки член на селото е потенциален наблюдател и процедурите на селския съвет са прозрачни. Според Хабиб, жител на Хиуаре Базар, „Същността на експеримента в развитието на водосбора идва от силния селски съвет. Тук се вземат решенията за селото. Най-великите екологични плановици са самите жители на селото и институцията на селския съвет им дава възможност да планират сами“. Всеки възрастен член на селото автоматично става член на селския съвет. Този съвет се събира веднъж месечно и може да бъде изискано да се свика, когато е необходимо.

Воден одит

От 2002 г. Хиуаре Базар прави годишен бюджет за вода, подпомаган от ръководството за подпочвени води на район Ахмеднагар. Всяка година се измерва общото количество налична вода в селото, оценява се употребата и след това се планират селскостопанските култури, които да бъдат отглеждани. Всичко това става чрез инструмента на селския съвет, чиито решения са задължителни за жителите на селото. „Чрез консенсус селото взема решение за културите, които се отглеждат“, казва Шиваджи Танге, който работи с комисията по водосбора на селото. Моделът на отглеждане на култури претърпява промяна в полза на търговските култури, но с висока производителност и наличие на вода, хранителните култури, произведени в селото, също са достатъчни. Сега много семейства купуват зърнени храни от пазара. Продоволствената сигурност няма да е проблем за селото още дълго време.

През петте години на бюджетиране на водата селото успява да определи средната си наличност на вода. Смята се, че с 400 mm валежи (малко количество), село Хиуаре Базар ще има достатъчно вода през цялата година. Тъй като селото има среден недостиг от 50 до 80 милиона литра, селският съвет забранява пробиването на сондажи за напояване. „Следи се стриктно за дисциплината при това решение“, казва Танге.

„Процесът на одитиране започва с мониторинг на нивото на подпочвените води на шестте наблюдателни кладенеца, идентифицирани в селото, заедно с количеството на получените валежи, измерено от 3-те дъждомера на селото. Кумулативната сума на валежите и подпочвените води е общата налична вода за селото след мусоните“, обяснява Рамеш О. Багмар, асистент геолог, от службата за подземни води.

По този начин селският съвет бюджетира водата за селото и решава от общата налична вода количеството вода, което може да се използва и за каква цел. Тук водата за питейни цели (на хора и животни) и за други ежедневни нужди получава основен приоритет. След бюджетиране на питейната вода, 70% се заделят за напояване. Останалите 30% се запазват за бъдеща употреба, като се им се дава възможност да възобновяват количествата на подпочвените води. Като се вземе тази широка рамка за използване на вода, се извършва годишен одит, за да се оцени наличието на вода и съответно да се коригира използването.

През 2004-05 г. в Хиуаре Базар е установен дефицит от 86,5 милиона литра вода след отчитане на годишните валежи в размер на 237 мм. Това е последвано от друга година на дефицит – 2005-06 г. с 47,7 милиона литра, когато селото е получило само 271 мм валежи. „Селото беше променило модела си на отглеждане и беше даден приоритет на култури като мунг, перлено просо и боб вместо пшеница и ориз. Това ги поддържа напук на недостига и им помага да се справят с дефицита, изпитан през 2004-05 г. В резултат на това този дефицит от 2005-06 г. не оказва голямо влияние върху модела на отглеждане на реколтата“, казва Багмар.

През 2006 г. (виж таблица 2) в селото с паднали 549 мм валежи и е имало излишък от 1465 милиона литра налична вода, което насърчава земеделците да посадят пшеница на 100 хектара земя и джвари (вид сорго, който се нуждае от умерена влага за отглеждане и се използва както за зърно, така и за фураж) на 210 хектара земя. Въпреки това, през 2007-08 г. в селото отново има по-малко валежи – около 315 мм, регистрирайки дефицит от 456,3 милиона литра. Съветът на селото решава да намали отглежданите джвари до само 2 хектара и пшеницата – до 70 хектара, като отново набляга на отглеждането на мунг и африканско просо. Хората разбират важността на правилата в селото и затова отклоненията са малко.

„Одитът на водата е много полезен за осигуряване на устойчивост както на селското стопанство, така и на водата, налична за питейни цели за хората и добитъка в селото“, казва Попатрао Павар, настоящият сарпанч на селото. През 2003-04 г., когато валежите бяха само 60% от нормата, недостигът на питейна вода обхвана областта с няколко изключения. Хиуаре Базар беше единственото село, което не трябваше да разчита на цистерни с вода.

Източник на вода Количество вода през 2006 (в десетки млн. литри) Количество вода през 2007 (в десетки млн. литри)
Оттичане на валежите 549,00 315,00
Вода, изгубена под формата на водни пари* 536,29 107,70
 
Категоризируема наличност на вода
Воден отток 54,59 8,87
Вода, изгубена под формата на водни пари 187,70 107,70
Запазена вода на повърхността 26,81 15,39
Вода, която се процежда в земята 53,63 30,77
Подпочвена вода под формата на влага или подземни води 160,89 92,31
Подземни води, дължащи се на съоръжения за събиране на вода 52,67 52,67
Тотал на наличността на вода 294,00 191,14
 
Използване на вода в селото
Питейна вода (за хора и животни) 3,39 3,39
Вода, необходима за напояване 133,38 229,55
Вода, необходима за допълнителни/странични фермерски дейности 10,73 3,82
Тотал 147,50 236,76
 
Остатъчни водни запаси
Разлика между налична вода и необходимата в селото 146,50 -45,62
 
* – Водните пари се издигат от водата, съхранявана в структурите за събиране на вода и следователно се приемат за налична вода (!?)

Таблица 2. Вода за периода 2006-2007 – Източници и количества

Икономически бум

Хиуаре Базар сега жъне икономическите реколти от опазването на водата. Увеличеното производство на трева довежда до повишено производство на мляко от едва 150 литра на ден в средата на 90-те години до 2200 литра на ден в момента. През 2006 г. доходът от селско стопанство е 24 784 000 рупии. Това означава среден селскостопански доход на глава от населението от 1 652 рупии за месец. Това е почти двойно повече от нивото на доходите от 890 рупии за месец за най-добре печелещите 10% от селското население в Индия през 2004-05 г. Със само 3 семейства под прага на бедността, според проучване на домакинствата, проведено през 1992 г., се наблюдава невероятно намаляване на бедността.

Послание в историята

В много отношения Хиуаре Базар символизира проблема с управлението на водата в селата. Появява се и като пример за това как да се реши проблемът. Много села около Хиуаре са предприели подобни мерки и са постигнали успех, но все още нито едно до степента на Hiware. В Индия, където вали приблизително 100 часа в годината, управлението на водата е от решаващо значение за устойчивостта на водния ресурс. Настоящата водна криза в Индия не е заради недостига. Както показва опитът на Хиуаре Базар, става въпрос за управление на водните ресурси, така че инфраструктурата да е в състояние да достигне до бедните хора. Става дума за задълбочаване на демокрацията, така че общностите да могат да бъдат включени в управлението на ресурсите.

В контекста на НЗГСРЗ, Хиуаре Базар показва модел как да се използва този закон за развитие на селото, тъй като НЗГСРЗ дава приоритет на опазването на водата. В момента всички над 610 области в Индия прилагат НЗГСРЗ, надградена версия на СЗГ, която Ахмеднагар внедри успешно за борба със сушата и икономическите затруднения в селските райони. Повечето области в страната показват екологични и икономически проблеми в различна степен, които могат да бъдат коригирани по подобен начин. Въпреки това, след двугодишното изпълнение на НЗГСРЗ, програмата тепърва очаква разгръщането на своя потенциал за развитие. Подобно на СЗГ в Ахмеднагар, НЗГСРЗ също има неограничен потенциал за развитие. По този начин Хиуаре Базар, а от там и квартал Ахмеднагар, предлагат някои важни съвети, които да позволят на НЗГСРЗ да реализира Хиуаре Базар в цялата страна.

Съгласно НЗГСРЗ обаче, въпреки „недоговореният“ фокус върху опазването на водите и почвата (законът е ясен по този въпрос), по-голямата част от парите се харчат за изграждане на пътища и сгради [правителствена статистика за 2006-07 г. от nrega.nic .in]. Само няколко щата, които вече са известни с изпълнението на мащабни програми за опазване на водата, дават приоритет на опазването на водата. С изключение на пет щата, останалите 22 имат незначително разпределение за опазване на водата. Само три щата представляват 96% от общите дейности по опазване на водата по НЗГСРЗ.

Има и провал в разбирането на истинската същност на заетостта в страната. Екологичните активи като земя и гори са основните източници на заетост за селските хора в Индия. Всеки опит за създаване на работни места трябва да се фокусира върху тези сектори. Но нашите политики за създаване на заетост се ограничават до заетостта сама по себе си и напълно пренебрегват факта, че създадените възможности за заетост трябва да бъдат устойчиви и да позволяват на заетите да надхвърлят прага на бедността. Изключителният фокус върху чисто количествения подход към създаването на работни места доведе до ниско качество на работните места. Резултатът: ние създаваме работни места, но те стават непродуктивни много скоро, оставяйки хората или безработни отново, или крайно недостатъчно заети. Голяма част от средствата, изразходвани по тези схеми, се използват в по-капиталоемки дейности като изграждане на пътища и държавни сгради, а не в трудоемки дейности. Продуктивните активи не са приоритет. Пътят си остава това, което е бил — сбор от дупки в земята — защото не е построен да издържи. Построен е така, че да се отмива всеки сезон, така че да може да се гарантира заетостта.

Вторият урок идва от това „как“ парите за облекчаване на сушата са изразходвани за регенериране и увеличаване на екологичните производствени активи. В Хиуаре Базар природата вече произвежда повече екологични услуги. Това има последици и за бъдещето. А това, което беше направено за наличието на вода, може да бъде направено и за горите чрез инвестиции в алтернативни енергийни източници на биомаса, като слънчева и вятърна енергия.

Примери за широкомащабни движения като движението на Зеления пояс в Кения изискват масово копиране на успешни модели като Хиуаре. Движението на Зеления пояс е програма, започната под ръководството на Вангари Маатаи. Започва като движение за дървесни плантации срещу обезлесяването през 1977 г. Днес то се е превърнало в движение за овластяване на жените, което се разпространява в Африка и други части на света. В Хиуаре Базар планът на селото беше добре обмислен и интегриран екологичен план. Първо третира гората, каптажите за селските кладенци. След това се зае с опазването на водата. От това последва опазването на почвата. Промените в моделите на културите също бяха колективно определени според бюджета за вода, наличен от година на година. През цялото време селският съвет се уверяваше, че парите от СЗГ се изразходват според този план. Правейки това, селото превърна СЗГ в дългосрочна програма за развитие. И СЗГ създаде по-продуктивни и устойчиви работни места. Показател е нулевото търсене на работи по новите НЗГСРЗ в селото.

Третият урок е ролята на координацията между факторите „къде“ и „как“. Панчаятът накара различни независими правителствени служби да работят заедно, като промени най-съмнителния характер на бюрокрациите в страната: техният самостоятелен начин на функциониране. Също така създаде реформа в местното управление, като разработи план (във връзка със селския съвет), който правителствените служби приложиха и бяха отговорни пред панчаята. Това направи СЗГ програма, собственост на общността, въпреки че е правителствена схема за цялата държава. Правителството обаче не е упълномощило панчаятите в достатъчна степен, за да даде възможност за планиране на ниво село в (приблизително) 60% от проектите на НЗГСРЗ, за чието изпълнение те отговарят. Това може да направи излишни всички създадени производствени активи. Човек трябва само да погледне назад към първите няколко дейности за намаляване на сушата в Хиуаре Базар, преди панчаятът да поеме ръководството, за да оцени риска. Това ще бъде най-голямото предизвикателство за НЗГСРЗ. Концептуално децентрализацията е част от схемата. Селото трябва да направи устройствен план; районът трябва да направи перспективен план; проектите трябва да бъдат одобрени от селския съвет и изпълнени от панчаята. Въпросът сега е как тази схема може да повтори уроците на Хиуаре Базар.

Примерът на Хиуаре Базар е предназначен да бъде пример за планиращите развитие и практикуващите, както и за студентите по планиране и политически изследвания, но прецизна компилация от такива случаи ще помогне дори на местните общности да оценят своя случай и да извлекат жизненоважните уроци от примерни случаи. Случаят с Хиуаре Базар е представителен за условията в страната и какво може да се направи, за да се променят, но значението на децентрализацията на властовите структури също се очертава като ключов въпрос. На хартия панчаятите са упълномощени да вземат нещата в свои ръце. Това предвещава добра гъвкавост в схемите за развитие на селските райони и може да извърви дълъг път за осигуряване на правилно и многоизмерно развитие, но липсата на средства и несътрудничещите държавни служби пречат на истинското упражняване на власт на местно ниво от тези институции.

Заключение

Тъй като благосъстоянието се увеличава в Хиуаре, посетителят там може да наблюдава промените в начина на живот на жителите. Хиуаре е приело политика за едно дете на семейство. Не само, че раждаемостта намалява, но предпочитанията за деца от мъжки пол са почти напълно изчезнали. Освен повишаването на грамотността и здравето, има и промени в моделите на потребление. Докато почти всички фермери на Хиуаре носят млякото си до мандрата с велосипеди, други идват с мотоциклети. Първите коли влязоха в селото, скоро ще ги последват и още. Тази бавна, но постоянна трансформация на метаболизма на това малко село е представителна за промяна, която скоро ще обхване големи части от селските райони на Индия. Как екологичната база на Индия ще се справи с този социално-екологичен преход? Какъв вид развитие и растеж можем да си представим за страна с население над един милиард и намаляващи ресурси?

Първо, икономическият растеж на Индия ще бъде подхранван предимно от местни екологични ресурси. Индия няма да има лукса, който западните икономики трябваше да внасят храна от колонии за милиардното си население. Тъй като населението на Индия разчита толкова непосредствено на околната среда, Центърът за наука и околна среда се застъпва за нова концепция за растеж, която набляга на концепцията за брутен природен продукт или „БВП на бедните“ в допълнение към стандартните икономически показатели. Когато се построи язовир или когато изсичането на горите доведе до загуба на достъп до ресурси за бедните хора, те са принудени да купуват тези суровини, от които зависят, от пазара. БВП расте, но благосъстоянието на населението страда. По същия начин човек може да направи инвестиции в околната среда, като Хиуаре, до голяма степен въз основа на доброволен труд, а икономическата възвращаемост е значителна. Човек би могъл да изчисли инвестирания труд по отношение на отработените часове в създаване на контурни изкопи, насипи и други дейности по водосбора, както и възвращаемостта от такава работа по отношение на увеличеното производство поради повишените нива на водните маси. Такова изчисление може да се използва като мощен аргумент за повтаряне на подобни инвестиции в селските райони на Индия. Тази концепция за инвестиране в природни активи има важни последици за бъдещия просперитет на бедните в селските райони. Инвестициите в създаването на възобновяеми източници на енергия и вода също ще бъдат ключови.

Повечето енергия в селските райони на Индия идва от местна биомаса (дърва за огрев, остатъци от реколта и животински тор). На много места, където няма институции за регулиране на устойчивия добив, това може да доведе до обезлесяване и последваща ерозия на почвата. Докато пропан-бутанът и керосинът са силно субсидирани от правителството и се използват предимно от средната и висшата класа, дори по-добра алтернатива е очевидна в някои домакинства в Хиуаре – използването на инсталации за биогаз за осветление и готвене. Правителството трябва да субсидира изграждането на инсталации за биогаз в селските райони – водещи селските райони на Индия нагоре по енергийната стълбица, но използващи възобновяема енергия, вместо да развиват зависимост от невъзобновяеми енергийни източници. Инсталациите за биогаз имат допълнителния бонус, че отпадъците от оборски тор все още могат да се използват като тор.

Друг урок от Хиуаре е свързан с бъдещата наличност на вода в Индия. По-специално, системата за воден одит на Хиуаре има важни уроци относно концепцията за виртуална вода. Виртуалната вода е концепция, разработена за първи път от Тони Алън от Лондон, за водата, необходима за производството на стока през целия ѝ жизнен цикъл, било то зърнена култура или хамбургер. Тъй като селското стопанство е дейността, която използва най-много вода, концепцията за виртуална вода се използва, за да се предположи, че страните с недостиг на вода трябва да възприемат политика за премахване на изно̀са на култури, които изискват много вода, като ориз, или алтернативно, трябва да спрат производството им и да ги внасят от други страни. Има обаче проблем с това опростено разбиране на концепцията. Първо, защото не се прави разлика между дъждовни култури и напоявани култури, нито култури, напоявани със събрана „възобновяема“ повърхностна вода, или тези, напоявани с тръбни кладенци, захранвани от подземни води. Аргументът за виртуалната вода също може да има политически последици и по отношение на справедливостта. Ако водата бъде освободена от селското стопанство и фермерите отглеждат култури с по-ниска стойност с по-малко нужди от вода, освободената вода може лесно да бъде изсмукана от жадните градове на Индия, вместо да се разпределя по-справедливо сред бедните в селските райони. И накрая, концепцията за виртуална вода не дава индикация дали водата се използва в границите на устойчив добив, които се променят от година на година в зависимост от валежите. Въпреки че виртуалният износ на вода на Хиуаре се е умножил през последните 20 години, това винаги е било в светлината на увеличеното предлагане. Процесът на воден одит, който те са въвели, е много по-добър показател за устойчив добив и може би по-добър политически инструмент от концепцията за виртуална вода, въпреки факта, че водният отпечатък като концепция е завладял въображението на организациите на гражданското общество и правителствата по целия свят . Въпреки това, Хиуаре показва каква трябва да бъде истинската разлика между това да живееш от приходите от екологични инвестиции, вместо да изчерпваш ограничения екологичен капитал.

Източници