Интериор от естествени материали
Еко алтернативиЕкостроителство

Екостроителство

Все по-често търсим био храни, био козметика, тъкани от естествени материали. Нараства интересът и към био-архитектурата, която наричаме и зелена архитектура или екостроителство. Строителството играе важна роля в стремежа за устойчиво развитие. Строителството отговаря за около 30% от световното потребление на енергия, 30% от глобалните вредни емисии и средно половината от CO2 емисиите в големите градове.

„Зелена“ сграда е сграда, която при своето проектиране, изграждане или експлоатация намалява или елиминира отрицателните въздействия и може да създаде положителни въздействия върху нашия климат и природната среда. Зелените сгради запазват ценни природни ресурси и подобряват качеството ни на живот.

Къща от естествени материали. Снимка на автора.

Има редица характеристики, които могат да направят сградата „зелена“. Те включват: 

  • Ефективно използване на възобновяема енергия, вода и други ресурси.

Днес ние живеем в така наречения „отворен цикъл“ на потребление на природните ресурси, т.е. вземаме от природата повече отколкото тя може да възстанови. В природата обаче устойчиви са само „затворените цикли“. Затова ние търсим модел на обитаване с максимална автономност. Енергийната ефективност на сградите бързо навлезе в нашия живот. У нас тя е регламентирана с Наредба N 7 от 2004 г.

Енергийната ефективност вече не е достатъчна.  Въплътената енергия в строителството е друг критерии за оценка и включва общата енергия, консумирана от сградата през целия и живот.  Ако нулевите въглеродни сгради станат реалност, цялото внимание ще бъде съсредоточено върху въплътената енергия.  EDGE е система за сертифициране на зелени сгради на Световната банка, фокусирана върху повишаването на ефективността на сградите. Тя дава възможност на разработчиците и строителите бързо да идентифицират най-рентабилните начини за намаляване на потреблението на енергия, използването на вода и въплътената енергия в материалите.Тази система за сертифициране за екологично строителство се използва в повече от 170 страни.

Climate Pledge Arena (Сиатъл, САЩ) вероятно е първото професионално спортно съоръжение, което не разчита на изкопаеми горива.
Източник trim tab
  • Използване на местни естествени строителни материали с кратък производствен цикъл, които са нетоксични, подлежат на рециклиране и добивът им не нанася вреди на природата.

Най-често това са добре познатите от миналото традиционни материали като камък, дърво, земя и слама. Използването на местни находища намалява транспортните разходи.  Или както понякога казваме „новото е добре забравено старо”.

Строителните отпадъци и тези от дейности по разрушаване представляват един от най-тежките и обемисти отпадъчни потоци, генерирани в Европейския съюз (ЕС). Те са приблизително 25-30-процентен дял от общото количество образувани отпадъци на територията на ЕС и обхваща многобройни материали, включително бетон, тухли, гипс, дърво, стъкло, метали, пластмаси, разтворители, азбест и изкопна земна маса, като много от тези компоненти могат да бъдат рециклирани.

  • Здравословна жизнена среда чрез добро качество на въздуха и оптимална температура и влажност в помещенията.

Естествените строителни материали не са токсични. Глината балансира влажността и температурата в помещенията и предпазва от алергични и ревматични заболявания. Глинените стени ни защитават от електромагнитни излъчвания три пъти по-добре от камъка и бетона. Сградите от естествени материали са „дишащи” и не позволяват образуването на плесени. Bau-biologie (Building biology) в превод „строителна биология или строителство за живот“ е наука, която изучава връзката между нашите тела и заобикалящата ни застроена среда и прилагането на това знание в проектирането и строителството на нови сгради, при реновации и ремонти. Институтът по строителна биология в Розенхайм, Германия е разработил стандарт по строителна биология.

Интериор от естествени материали. Снимка на автора.
  • Съобразяване с околната среда, местните културни особености, бит и традиции при проектиране, изграждане и експлоатация на сградите.

Направлението в архитектурата и дизайна, наречено биоклиматично проектиране се изразява във взаимовръзката между  биология, климатология, архитектура и технология. Набляга се на съобразяването с терена и биоклиматичните особености на мястото, стратегии за пасивно използване на слънчева енергия, постигане на топлинен и визуален комфорт в сградата.

Системи за оценка на екологично строителство като BREEAM и Code for Sustainable Homes (Обединеното кралство), LEED (САЩ и Канада), DGNB (Германия), CASBEE (Япония), VERDE (Испания), GRIHA (Индия) помагат на потребителите да определят нивото на екологичните характеристики на сградите.

Линкове:

Асоциация за строителство с естествени материали

Блог на арх. Георги Георгиев

Фейсбук страница „Школа по строителство с глина“

Фейсбук група „Учим се да строим с естествени материали“

Rahovitza – Slow Tech CampusСдружение Мещра

Соларна фурна Еко алтернативи

Слънчева фурна

Въведение „Увеличаването на парниковите газове засяга цялата планета. Всяка слънчева фурна избягва производството на 1,5 ...

Comments are closed.